Kontaktujte advokátní kancelář

+420 354 620 032

Právní služby Mariánské Lázně

Advokátní kancelář
JUDr. Marek Neustupný, Mariánské Lázně

Advokátní kancelář JUDr. Marek Neustupný poskytuje svým klientům komplexní služby z oblasti práva České republiky po celém území ČR.

Zájmy obchodních společností a dalších subjektů advokátní kancelář zastupuje na základě sjednaných příkazních (dříve mandátních) smluv, a to především za pevnou měsíční paušální odměnu. Advokátní kancelář řeší i právní záležitosti klientů (fyzických i právnických osob) v jednotlivých případech - podle uzavřených smluv o poskytování právní pomoci a na základě plné moci.

Zastupuje klienty při vymáhání pohledávek (mimosoudní, soudní, exekuční cestou), zakládání obchodních společností, výkonu práv společníků a akcionářů, organizování valných hromad a jednání, řešení obchodních sporů, sjednávání smluv, proškolování zaměstnanců, zpracovávání interních předpisů apod.

Advokátní kancelář dále zajišťuje tlumočení a překlady z jazyka českého do jazyka německého a jazyka anglického a z těchto jazyků do jazyka českého včetně běžné korespondence a odborných textů, a to se spolupracujícími soudními tlumočníky a překladateli a zprostředkovává právní zastoupení se spolupracujícími německými advokáty pro oblast práva SRN (například advokátní kancelář Wanninger z Weidenu v SRN).

S ohledem na doplňující studium advokáta JUDr. Neustupného na Právnické fakultě Univerzity Passau v SRN poskytujeme právní služby i v německém jazyce.

Advokátní kancelář poskytuje zejména

 • vymáhání pohledávek (mimosoudní, soudní, exekuční cestou) pro jednotlivé klienty i firmy
 • provádění právních rozborů a právních stanovisek;
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů v řízení nalézacím, odvolacím, dovolacím i v řízení před Ústavním soudem ČR;
 • zastupování v trestním, přestupkovém a správním řízení;
 • zastupování před orgány státní správy a samosprávy (např. dopravní přestupky, stavební řízení apod.)
 • zastupování v exekučních a insolvenčních řízeních
 • příprava a sepisování smluv (obchodních, týkajících se nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů atd.)
 • zastoupení v řízeních o rozvod manželství, o úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem, o vypořádání společného jmění manželů atd.

advokát Mariánské Lázně

Právní specializace

Advokátní kancelář JUDr. Marek Neustupný poskytuje právní služby zejména v těchto odvětvích práva:

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Právo směnečné a šekové
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Insolvenční právo
 • Mezinárodní právo soukromé

Naše advokátní kancelář spolupracuje se soudními znalci, auditory, daňovými poradci, účetními. 

Hodiny pro veřejnost

Pro informativní poradu či sjednání vhodného termínu můžete volat, nebo nás navštívit:

pondělí až středa
08.00 hod. – 17.00 hod.

čtvrtek
08.00 hod. – 16.00 hod.

pátek
08.00 hod. – 14.00 hod.

V ostatních případech jsme klientům k dispozici v kteroukoliv dobu dle jejich potřeb po předchozí telefonické či ústní domluvě.

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ:

 • advokát JUDr. Marek Neustupný
 • advokátka Mgr. Radmila Švajglová

 

Kontaktujte advokáty

Advokátní kancelář JUDr. Marek Neustupný
U Mlékárny 290, 353 01 Mariánské Lázně

Tel.: +420 354 620 032, e-mail: neustupny@iol.cz

Informace:
V souladu s novelou zákona na ochranu spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.) odkazujeme k podrobnostem o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem na internetové stránky k tomu příslušné České advokátní komory – www.cak.cz.

Advokát jakožto správce osobních údajů, jež mu byly a budou klienty sděleny (poskytnuty) pro účely výkonu advokacie (tj. zejména pro účely právního zastoupení, obhajoby, právního poradenství včetně sepisu smluv a právních rozborů atd.), se zavazuje, že bude tyto osobní údaje i nadále zpracovávat zcela v souladu s právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. (tj. zákonem o advokacii) a s účinností od 25.5.2018 rovněž i v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).